Almindelige forretningsbetingelser

1. Generelt
a) Udelukkende vores Almindelige Forretningsbetingelser er gældende. Modstridende betingelser fra ordregivers side accepterer vi ikke medmindre vi på forhånd har givet vores udtrykkelige skriftlige samtykke til deres gyldighed. Vores Almindelige Forretningsbetingelser gælder også ved udførelse af leverancen til ordregiver uden forbehold trods kendskab til modstridende betingelser.
b) Alle aftaler der er indgået, er nedfældet skriftligt i kontrakten.
c) Vores Almindelige Forretningsbetingelser gælder kun over for virksomhedsindehavere i henhold til den tyske BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) § 310 stk. 1.

2. Tilbud
Bestillinger som er tilbud i henhold til den tyske BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) § 145, kan vi acceptere inden for to uger efter modtagelsen.

3. Priser og betalingsbetingelser
a) Såfremt intet andet er aftalt, gælder vores priser ex works og uden emballering; denne beregnes separat.
b) Lovpligtig moms er ikke inkluderet i vores priser; den angives separat i fakturaen i den på fakturadatoen lovpligtige højde.
c) Fradrag af rabat forudsætter separat forudgående aftale.
d) Såfremt intet andet gælder kontraktmæssigt, er købsprisen netto, og den forfalder til betaling inden for 30 dage fra fakturadato, forudsat at ydelsen er forfalden og modtaget.
e) Ordregiver er kun berettiget til modregning hvis ordregivers modkrav er retskraftigt fastsat, ubestridt eller accepteret af os. Desuden er ordregiver kun berettiget til at udøve sin ret til tilbageholdelse for så vidt ordregivers modkrav vedrører det samme kontraktforhold.

4. Leveringstid
a) Leveringstider der er angivet af os, er kun bindende hvis vi udtrykkeligt har aftalt at de er bindende. Begyndelsen af den af os angivne leveringstid forudsætter at alle tekniske spørgsmål er afklaret. Vores leveringsforpligtelse forudsætter desuden den rettidige og korrekte opfyldelse af ordregivers forpligtelser.
b) I tilfælde af forsinkelse af ordregivers overtagelse og i tilfælde af culpøs misligholdelse af ordregivers øvrige pligter til medvirken er vi berettiget til at forlange den opståede skade, inklusive eventuelle ekstra omkostninger, erstattet uden at dette berører vores ret til at gøre yderligere krav gældende.
c) Såfremt forudsætningerne i ovenstående afsnit b foreligger, overgår risikoen for undergang og tilfældig forringelse til ordregiver på det tidspunkt hvor ordregiver er kommet i overtagelsesmora eller debitormora.
d) Leveringsfrister er overholdt såfremt leveringsgenstanden har forladt vores fabrik inden for den aftalte frist eller vi inden for denne frist har meldt den klar til levering.
e) Ifald vi kommer i mora og der som følge heraf opstår et tab for ordregiver, er ordregiver berettiget til at forlange et fast beløb som erstatning for moraskaden. Dette beløb andrager for hver hele uge 0,5 %, i alt dog højst 3 %, af værdien af den del af den samlede leverance der som følge af forsinkelsen ikke kan anvendes rettidigt eller i overensstemmelse med kontrakten. Ifald vi kommer i mora, skal kunden først indrømme os en karenstid på 4 uger inden krav kan gøres gældende. Såfremt vi leverer inden for denne karenstid, kommer vi ikke i mora.
f) Aftalte leveringstider forlænges passende i tilfælde af uforudsete hændelser som ligger uden for BvL's muligheder for indflydelse, såsom strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelse i levering af væsentlige råvarer eller halvfabrikata, uanset om disse hændelser indtræffer hos os eller hos leverandørerne.
g) Ifald ordregiver – under hensyntagen til de lovmæssige undtagelsestilfælde – efter forfaldsdatoen giver os en passende frist til opfyldelse og denne frist ikke overholdes, er ordregiver inden for rammerne af de lovmæssige forskrifter berettiget til tilbagetræden. Ordregiver forpligter sig til på leverandørens forlangende inden for en passende frist at erklære om ordregiver vil gøre brug af sin ret til tilbagetræden. Såfremt ordregiver gør brug af sin ret til tilbagetræden, bortfalder retten til erstatning for moraskaden.
h.) Såfremt en af kontraktens parter er forhindret i at opfylde sine kontraktlige forpligtelser som følge af force majeure, bliver han uden indtræden af mora fritaget for opfyldelsen af sine kontraktlige forpligtelser indtil hindringen for opfyldelsen af disse kontraktlige forpligtelser er afhjulpet. Den anden af kontraktens parter bliver fritaget for sin forpligtelse til modydelse i det omfang og så længe den første af kontraktens parter er forhindret i at opfylde sine kontraktlige forpligtelser på grund af force majeure. Force majeure er en udefra kommende hændelse som ikke har kunnet forudses, og som ikke eller ikke rettidigt har kunnet afværges ved anvendelse af fornuftigvis forventelig omhu og med teknisk og økonomisk rimelige midler. Hertil hører især naturkatastrofer, krig, strejke, terrorangreb, strømsvigt, svigt af telekommunikationsforbindelser samt statslige restriktioner (f.eks. sanktioner). Den ramte part skal omgående underrette kontraktens anden part og informere denne om grundene til den indtrufne force majeure og dens forventede varighed. Den ramte part skal bestræbe sig på med alle teknisk mulige og økonomisk forsvarlige midler at sørge for at han snarest muligt atter kan opfylde sine forpligtelser. Kontraktens parter er forpligtede til efter deres bedste muligheder at samarbejde om at afhjælpe de hindringer for forretningsafviklingen som er forårsaget af force majeure. Ifald en af kontraktens parter alligevel i længere tid eller permanent ikke kan opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser på grund af force majeure, kan han 3 måneder efter indtrædelsen af den hindring for ydelsen som er forårsaget af force majeure, træde tilbage fra kontrakten såfremt hindringen for ydelsen stadig består på dette tidspunkt.
i) Der tages stadig forbehold for ordregivers yderligere lovmæssige krav og rettigheder.

5. Risikoovergang, emballeringsomkostninger
a) Såfremt intet andet fremgår af kontrakten eller ordrebekræftelsen, er der aftalt levering ex works.
b) Transportemballage og alle andre slags emballage efter bestemmelserne i den tyske emballageforordning tages ikke tilbage. Ordregiver er forpligtet til at sørge for bortskaffelse af emballagen for egen regning.
c) Såfremt ordregiver ønsker det, dækker vi leverancen med en transportforsikring. De omkostninger der opstår herved, afholdes i så fald af ordregiver.6. Hæftelse for manglera) Ordregivers krav i forbindelse med mangler forudsætter at ordregiver har opfyldt sine forpligtelser til undersøgelse og påtale i henhold til den tyske HGB (Handelsgesetzbuch) § 377.b) Såfremt der foreligger en mangel ved købsgenstanden, er vi efter vores valg berettigede til en efteropfyldelse i form af afhjælpning af manglen eller levering af en ny og mangelfri genstand. I tilfælde af afhjælpning af manglen er vi forpligtede til at bære alle nødvendige udgifter i forbindelse med afhjælpningen af manglen, inklusive transport-, vej-, arbejds- og materialeomkostninger.Såfremt efteropfyldelsen ikke lykkes og en nedsættelse er urimelig i forhold til aftagers rimelige interesse, er ordregiver berettiget til efter eget valg at forlange tilbagetræden fra kontrakten eller nedsættelse. Såfremt mangler som er opstået hos os, kun skyldes mild uagtsomhed, er vi uanset omkostningerne berettigede til en efteropfyldelse.
d) Vi giver en garanti på varens kontraktmæssigt aftalte beskaffenhed og fejlfrihed for en periode på 12 måneder eller 1.000 driftstimer, hvoraf det først indtrufne er gældende, efter udleveringen hhv. den dokumenterede idriftsættelse. Idriftsættelsen skal dog ske senest 6 måneder efter udleveringen.
e) Anmeldelse af mangler skal ske omgående og skriftligt.
f) En forudsætning for at rettigheder i henhold til garantien kan gøres gældende, er en korrekt vedligeholdelse i overensstemmelse med betjeningsvejledningen samt at varen er anvendt som tilsigtet.
g) For skader som ikke er opstået på selve leveringsgenstanden, hæfter vi – uanset hvilke retlige grunde der gøres gældende – kun:
  • a. i tilfælde af forsæt,
  • b. i tilfælde af grov uagtsomhed udvist af indehaveren/organerne eller ledende ansatte,
  • c. i tilfælde af culpøs forårsagelse af dødsfald, kvæstelse eller sundhedsskade,
  • d. i tilfælde af mangler som vi svigagtigt har fortiet,
  • e. inden for rammerne af et garantitilsagn,
  • f. i tilfælde af mangler ved leveringsgenstanden, i det omfang der efter produktansvarsloven hæftes for personskader eller materielle skader på privat anvendte genstande.
I tilfælde af culpøs misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser hæfter vi også i forbindelse med grov uagtsomhed udvist af ikke-ledende ansatte og i forbindelse med mild uagtsomhed, i sidstnævnte tilfælde dog begrænset til kontrakttypiske skader som kan forudses med almindelig sund fornuft.Yderligere krav er udelukket.h) Hæftelsen i forbindelse med culpøs forårsagelse af dødsfald, kvæstelse eller sundhedsskade forbliver uberørt heraf; dette gælder også for den obligatoriske hæftelse i henhold til produktansvarsloven.i) Såfremt andet ikke er fastlagt i det ovenstående, er enhver yderligere hæftelse udelukket.j) Alle ordregivers krav – uanset hvilke retlige grunde der gøres gældende – forældes efter 12 måneder. For skadeserstatningskrav i henhold til ovenstående afsnit 6 g) litra a-f gælder de lovmæssigt fastsatte frister. De gælder også for mangler ved et byggeri eller for leveringsgenstande som er blevet anvendt til et byggeri i overensstemmelse med deres normale anvendelse og har forårsaget en mangel ved dette.k) Forældelsesfristen i forbindelse med leveringsgregres i henhold til den tyske BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) §§ 478 og 479 forbliver uberørt; den er 5 år regnet fra leveringen af den mangelfulde købsgenstand.l) Også enhver yderligere hæftelse i forbindelse med erstatning, som reguleret i det ovenstående, er – uanset det fremsatte kravs retlige beskaffenhed – udelukket. Dette gælder især for erstatningskrav som følge af en culpøs handling ved kontraktens indgåelse, øvrig misligholdelse af en forpligtelse eller retsstridige krav om erstatning i henhold til den tyske BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) § 823. Såfremt erstatningskravet over for os er udelukket eller begrænset, gælder dette også for vores ansattes, arbejdstageres, medarbejderes, repræsentanters og medhjælperes personlige erstatningsansvar.

7. Ejendomsforbehold
a) Købsgenstanden forbliver vores ejendom indtil alle betalinger i henhold til leveringskontrakten er modtaget. I tilfælde af kontraktstridig adfærd fra ordregivers side, navnlig forsinket betaling, er vi berettigede til at tage købsgenstanden tilbage. Vores tilbagetagelse af købsgenstanden konstituerer ingen tilbagetræden fra kontrakten medmindre vi udtrykkeligt har erklæret dette skriftligt. Ifald vi gør udlæg i købsgenstanden, konstituerer dette altid en tilbagetræden fra kontrakten. Efter tilbagetagelse af købsgenstanden er vi berettigede til at realisere denne, og realiseringsprovenuet – fraregnet passende realiseringsomkostninger – skal modregnes i ordregivers forpligtelse.
b) Ordregiver er forpligtet til at behandle købsgenstanden varsomt, og navnlig er ordregiver forpligtet til for egen regning at forsikre købsgenstanden tilstrækkeligt mod brandskader, vandskader og tyveri til nyværdien. I det omfang der kræves vedligeholdelse og eftersyn, skal ordregiver udføre dette rettidigt og for egen regning. I tilfælde af fogedudlæg eller øvrige indgreb fra tredjepart skal ordregiver omgående underrette os skriftligt. For omkostninger til afværgelse af sådanne krav i henhold til den tyske ZPO (Zivilprozessordnung: den tyske lov om retspleje i civilsager) § 771 hæfter ordregiver såfremt disse omkostninger ikke kan inddrives hos tredjeparten.
c) Ordregiver er berettiget til at sælge købsgenstanden ved lovlig forretning, og i så fald overdrager ordregiver allerede nu til os alle fordringer svarende til fakturaslutbeløbet inklusive moms i vores fordring som ordregiver vil opnå over for sin aftager eller tredjepart, uanset om købsgenstanden er videresolgt uden eller efter forarbejdning. Ordregiver er også efter afståelsen bemyndiget til inddrivelse af denne fordring. Vores bemyndigelse til selv at inddrive fordringen berøres ikke heraf. Vi forpligter os dog til ikke at inddrive fordringen så længe ordregiver opfylder sine betalingsforpligtelser med de modtagne provenuer og ikke kommer i mora, og navnlig så længe der ikke er anmodet om påbegyndelse af en konkurs-, akkord- eller insolvensbehandling eller foreligger betalingsstandsning. Er dette imidlertid tilfældet, kan vi forlange at ordregiver underetter os om de afståede fordringer og de pågældende debitorer, giver alle oplysninger der er nødvendige for inddrivelsen, udleverer de dertil hørende dokumenter og giver debitorerne (tredjepart) meddelelse om afståelsen.
d) Ordregivers forarbejdning eller omdannelse af købsgenstanden udføres altid for os. Ifald købsgenstanden forarbejdes ved tilføjelse af andre genstande som ikke stammer fra os, opnår vi medejerskab til den nye genstand svarende til forholdet mellem købsgenstandens værdi (fakturaslutbeløb inklusive moms) og de andre forarbejdede genstandes værdi på tidspunktet for forarbejdningen. For den genstand der opstår ved forarbejdningen, gælder derudover det samme som for den med forbehold leverede købsgenstand. Ifald købsgenstanden forarbejdes ved tilføjelse af andre genstande som ikke stammer fra os, på en sådan måde at disse ikke kan adskilles fra købsgenstanden, opnår vi ligeledes medejerskab til den nye genstand svarende til forholdet mellem købsgenstandens værdi og de andre sammenblandede genstandes værdi på tidspunktet for sammenblandingen. Udføres sammenblandingen på en sådan måde at ordregivers genstand skal betragtes som hovedgenstanden, gælder det som aftalt at ordregiver overdrager os et forholdsmæssigt medejerskab. Ordregiver forvarer det således opståede eneejerskab eller medejerskab for os.
e) Ordregiver overdrager os ligeledes, til sikring af vores fordringer mod ordregiver, de fordringer som ordregiver vil opnå over for tredjepart ved forbindelse af købsgenstanden med en ejendom.
f) Vi forpligter os til på ordregivers forlangende at frigive de sikkerheder som tilkommer os, for så vidt den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger værdien af den fordring der skal sikres, med mere end 10 %; i så fald træffes valget af hvilken sikkerhed der skal frigives, af os.

8. Betingelser for gårdprøve og fremvisning
a) En forudsætning for tilladelse til en prøvekørsel på en gård eller mark er indgåelse af en retskraftig købekontrakt. En bekræftelse af producentens tilladelse til en prøvekørsel på en gård eller mark skal foreligge.
b) Maskinerne skal afprøves efter modtagelsen medmindre en særlig termin er aftalt. Prøvekørslen på gården eller marken må ikke vare længere end 3 dage medmindre andet er aftalt. Ifald maskinen fungerer korrekt, er modtageren forpligtet til at overtage maskinen på de aftalte betingelser. En gård- eller markprøve gælder også som bestået hvis maskinen har været i brug længere end tre dage hhv. den aftalte tid. Hvis en gård- eller markprøve ikke er bestået, skal dette bekræftes skriftligt af begge parter, og kunden kan tilbagelevere maskinen ubeskadiget og rengjort. For eventuelle beskadigelser som skyldes ukorrekt anvendelse af maskinen, hæfter brugeren.
d) Ifald en maskinen af os overlades kunden til midlertidig anvendelse indtil levering af en anden maskine eller til demonstration eller til et andet formål, forbliver den overladte maskine selskabet Bernard van Lengerich GmbH & Co. KG's ejendom.
e) En sådan maskine til midlertidig anvendelse eller demonstration overlades kunden i en aftalt periode og kan på ethvert tidspunkt forlanges tilbage af os.
f) Kunden forpligter sig til at omgås maskinen omhyggeligt og forsigtigt. Maskinen må ikke gøres tilgængelig for tredjepart. Kunden hæfter for tab og beskadigelse af maskinen som følge af uagtsomhed og ukorrekt anvendelse og ligeledes for selvstændigt udførte ændringer. Desuden er kunden ansvarlig i tilfælde af tyveri, hærværk og brand- og vandskader. I denne forbindelse skal der tegnes en ansvarsforsikring og en fuld kaskoforsikring.
g) Kunden skal tilbagelevere maskinen i samme tilstand som den var i ved overdragelsen. Maskinen må kun udvise spor af anvendelse som er uundgåelige ved den tilsigtede anvendelse inden for rammerne af nærværende kontrakt. Kunden hæfter ikke for slid eller for skader der opstår som følge af slid. Slid skal umiddelbart anmeldes til BvL.

9. Værneting, opfyldelsessted, øvrigt
a) Såfremt ordregiver er erhvervsdrivende, er vores hjemsted værneting, men vi er berettigede til at stævne ordregiver ved ordregivers hjemting.
b) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gældende, og anvendelse af FN's konvention om internationale køb er udelukket.
c) Såfremt intet andet fremgår af ordrebekræftelsen, er vores hjemsted også opfyldelsessted.
d) Parterne forpligter sig til at regulere punkter som ikke er tilstrækkeligt reguleret, i venskabelig forståelse med henblik på et langvarigt samarbejde i begge siders interesse.https://landmaschinentechnik.bvl-group.de/de/home/